جلسه شورای اسلامی شهرگلپایگان جهت بررسی مشکلات ساکنین جاده قدیم اصفهان در تاریخ سه شنبه ۱۹ تیرماه ۹۷ باحضور نماینده محترم مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی ، ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان، برخی ازمدیران شهرداری و برخی ازساکنین منطقه برگزار گردید.