🔰 اَللّهُ الّذی جَعَلَ لَکُمُ الاَرضَ قراراً

🔸خداوند همان است که زمین را آسایشگاه شما قرار داد . در قرآن، صفاتی چون پناهگاه، آسایشگاه و بستر، برای زمین آورده شده است و آنها را برای انسان، نعمت های بزرگ شمرده است .

🔹بازیافت بسیاری از مواد زاید، ضمن کاهش استفاده بشر از منابع طبیعی محیط زیست، از تبدیل این مواد به عوامل مضر زیست محیطی جلوگیری می کند.

💐دوم اردیبهشت روز زمین پاک گرامی باد.